Familjen

Burre Hellmans 

Stiftelse

Familjen Burre Hellmans stiftelse startade 2015 och har alltid haft för avsikt att bara finnas under ett begränsat antal år. 

Då stiftelsen redan har beviljat ett stort antal bidrag kan vi därför inte längre ta emot några ansökningar, utan kommer att ägna de resterande åren åt att fullfölja våra åtaganden.


VÅRT UPPDRAG:


Stiftelsen har som ändamål att:


* Främja bevarandet och underhållet av företrädelsevis kulturmärkta träbåtar samt stödja organisationer som verkar för detta. 


* Stödja humanitär hjälpverksamhet för att förbättra människors villkor i Sverige och utomlands.


* Stödja och möjliggöra olika kulturella projekt. 

Familjen Burre Hellmans stiftelse

Box 5030

102 41 Stockholm

E-mail: styrelsen@stiftelsenhellman.se

Org. Nr: 802478-7528